Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením registračného formulára na webovej stránke www.minitechmba.org poskytujete v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení, organizácii People Ecosystems s.r.o., so sídlom Pankúchova 1588/3, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO 50 966 782, registrovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, vložka číslo: 120992/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) svoje osobné údaje (ďalej len “OÚ”) v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, za účelom evidencie ako záujemcu/kyne o program Mini Tech MBA for Women.

Účely spracovania vašich údajov sú: výber do programov Mini Tech MBA a Managing Technology for Leaders, informovanie o kurze a ďalších podujatiach aktivitách súvisiacich s programom Mini Tech MBA a Managing Technology for Leaders.

Prevádzkovateľ neposkytuje OÚ tretím osobám. Prevádzkovateľ postupuje pri zaobchádzaní s OÚ registrovaných používateľov v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Prístup k OÚ iných subjektov bude umožnený len v zmysle platnej legislatívy (najmä správne konanie, trestné konanie). Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. OÚ budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Registrovaný záujemca/kyňa berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene osobných údajov. Používateľ potvrdzuje správnosť poskytnutých OÚ a nesie zodpovednosť za nepravdivosť OÚ. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje na určitý čas do splnenia účelu, na ktorý sú potrebné OÚ.

Používateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.